W Oddziałach Psychiatrycznych

Hospitalizowani są pacjenci, którym udziela się świadczeń w trybie nagłym i planowym. Obejmują one proces diagnostyczno- terapeutyczny od chwili przyjęcia pacjenta na Oddział do momentu wypisu.

Hospitalizacja obejmuje:

kwalifikację do leczenia psychiatrycznego,

badania diagnostyczne,

terapię zleconą przez lekarza oraz profilaktykę i pielęgnację niezbędną w toku leczenia.

W oddziale realizowane są są świadczenia w ramach diagnostyki psychiatrycznej i psychologicznej w zakresie:

zaburzeń psychicznych i chorób psychicznych (m.in. schizofrenia i zaburzenia schizotypowe, organiczne zaburzenia psychiczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania) oraz farmakoterapii, psychoterapii grupowej, indywidualnej, terapii systemowej rodzinnej.

Kierownik Oddziału: Wojciech Donotek
Z-ca kierownika: Anna Czaplińska-Nyc
Piel.oddziałowa:Aneta Boryczewska

Telefony

Dyżurka Pielęgniarek +48 571 306 334

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria.

Przejdź do e-Rejestracji
Wyświetl większą mapę