Udostępnianie dokumentacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.

Komu dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta,
 • uprawnionym organom i podmiotom.

W razie śmierci pacjenta – osobie upoważnionej do uzyskania dokumentacji medycznej za życia przez pacjenta lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Formy udostępniana:

 • wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu,
 • wyciąg, odpis lub kopia,
 • oryginał za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej” w sekretariacie szpitala.

Wnioski można pobrać:

 • w Sekcji Statystyki, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej,
 • w sekretariacie,
 • na stronie internetowej szpitala,
 • w składnicy akt,
 • w sekretariatach oddziałów szpitala.

Wnioski można składać w sekretariacie szpitala i w oddziałach lub przesłać na adres szpitala:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
ul. Aleja Tysiąclecia 30
59-700 Bolesławiec
sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl

Termin realizacji wniosku

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, między innymi w formie jej kopii, wydruku, wyciągu, odpisu, a także do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z ustaleniem terminu jej udostępnienia.

Wydawanie dokumentacji

Dokumentację medyczną (kopia, wyciąg, odpis,) wydaje się za okazaniem dokumentu tożsamości i dowodu wpłaty.

Dokumentację medyczną można odebrać osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta lub na życzenie wnioskodawcy przesłać przesyłką pocztową na koszt wnioskodawcy.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej w godz. 08:00–14:00, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Sekcji Statystyki, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej” sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:

Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym w szpitalu.

Szpital nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu wydając dokumentację po raz pierwszy w żądanym zakresie

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1127 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069 z późn. zm.);
 • QP/ZI.3.3./01/PSJ 9.9.0/109/2014 Dostępność archiwalnej dokumentacji medycznej

Masz pytania?

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Archiwum +48 571 306 430
Sekcja Statystyki, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej: +48 571 306 322
Sekretariat: +48 571 306 317