ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ

W OLU w trakcie hospitalizacji realizowany jest podstawowy program psychoterapii uzależnienia, którego celem jest uzyskanie przez pacjenta tożsamości chorobowej, rozpoznanie przez niego rozmiarów destrukcji spowodowanych przez czynne uzależnienie , rozpoczęcie procesu uznawania bezsilności , nauczenie się radzenia z głodem oraz przygotowanie do życia w trzeźwości.

OLU w oparciu o profesjonalizm i zdobyte doświadczenie oferuje terapię uzależnień zarówno od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki), jak i od zachowań (hazard, seks, itd.)

Dla pacjenta leczenie w OLU jest bezpłatne – na leczenie przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone.

Za pracę Oddziału Leczenia Uzależnień - OLU odpowiada kierownik Katarzyna Rzeszowska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.

Warunki przyjęcia :

 • ukończyły 18 rok życia,
 • ustaliły termin przyjęcia w oddziale telefonicznie pod nr 571 306 348 lub osobiście w Oddziale 
 • W przypadku nie zgłoszenia się osoby w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest po ustaleniu nowego terminu leczenia,
 • posiadają skierowanie od lekarza lub postanowienie Sądu,
 • dobrowolnie deklarują  podjęcia leczenia lub są zobowiązane przez Sąd do leczenia 
 • mają motywację uzasadniająca zastosowanie terapii i dającą szansę jej pozytywnych efektów,
 • mają co najmniej 14-dniową abstynencję od alkoholu i  od środków psychoaktywnych oraz leków psychotropowych,
 • Każdy pacjent przy przyjęciu na oddział jest poddawany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz przeprowadzany jest test na zawartość substancji psychoaktywnych oraz leków psychotropowych w próbce moczu. Obecność powyższych skutkuje wypisaniem z oddziału,
 • aktualnie nie wymagają intensywnego leczenia chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych ( są w dobrym stanie zdrowia somatycznego i psychicznego)
 • nie mają poważniejszych zaburzeń wzroku i słuchu
 • Osoby z dysfunkcjami somatycznymi oraz psychicznymi powinny zgłosić się w celu konsultacji i rozpatrzenia możliwości przyjęcia do oddziału i leczenia
 • Przeciwwskazaniem do przyjęcia na oddział jest upośledzenie umysłowe, wyraźne zespoły otępienne, tendencje samobójcze .

Podstawową metodą leczenia w OLU osób uzależnionych jest psychoterapia .

Czas pobytu w OLU jest wyznaczony przez realizowany podstawowy program terapeutyczny i trwa 49 dni. Program terapeutyczny oparty jest na podejściu terapii behawioralno -poznawczej . Integralnym elementem podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu jest Regulamin oddziału oraz Kontrakt Terapeutyczny.

Akceptacja postanowień Regulaminu oraz Kontraktu Terapeutycznego potwierdzana jest przez pacjenta własnoręcznym podpisem. Jest warunkiem podjęcia przez pacjenta terapii.

Każdy pacjent ma swojego osobistego terapeutę, który opracowuje jego Osobisty Plan Terapii.

Pacjenci w OLU uczestniczą w rozmaitych zajęciach terapeutycznych.

Pacjenci w OLU maja możliwość uczestniczenia w mitingach Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Hazardzistów oraz Anonimowych Narkomanów.

Po zakończeniu leczenia w OLU pacjent otrzymuje zalecenie kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym

Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje:

1.Zawarcie kontraktu terapeutycznego.

2. Diagnozę problemową i opracowanie Osobistego Planu Terapii.

3. Pracę nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej.

4. Pracę nad głodem .

5. Pracę nad uzyskaniem wglądu w konsekwencje swojego czynnego uzależnienia.

6. Pracę nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

7. Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu.

8. Pracę nad zapobieganiem nawrotom choroby.

9. Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z grup samopomocowych

10. Przygotowanie programu dalszego leczenia.

W OLU odbywają się raz na 7 tygodni zajęcia edukacyjne dla członków rodzin pacjentów, tzw.„spotkania rodzin”.Zajęcia te obejmują poradnictwo ukierunkowane na zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych od alkoholu oraz procesu trzeźwienia.

W OLU raz na dwa miesiące organizowane są Zjazdy Absolwentów , w których uczestniczą chętni pacjenci po ukończonym programie podstawowym psychoterapii uzależnienia . Celem Zjazdów jest monitorowanie efektów terapii oraz udzielanie wsparcia.

Absolwenci OLU mają możliwość korzystania z zajęć weekendowych w trakcie, w których pracują nad zwiększeniem umiejętności potrzebnych w trzeźwieniu . Zajęcia te są finansowane ze środków UMWD we Wrocławiu.

Wszystkie spotkania terapeutyczne są dla pacjenta i jego rodziny bezpłatne.

Kierownik oddziału: Katarzyna Rzeszowska( Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień)
Z-ca kierownika:
Piel.oddziałowa: Katarzyna Sokołowska

Zespół terapeutyczny oddziału OLU:

Bożena Pawłowska (Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień)

Kamilla Szczygielska (Pielęgniarka, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień)

Katarzyna Gałązka (Pielęgniarka, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień)

Anna Wojciechowska-Padewska (Psycholog)

Telefony

Dyżurka Pielęgniarek +48 571 306 348  
Kontakt do terapeutów +48 571 306 394 lub 336  
Kierownik OLU +48 571 306 420  

e-Rejestracja


Teraz możesz zapisać się online poprzez e-Rejestrację w ramach programu e-Psychiatria.

Przejdź do e-Rejestracji
Wyświetl większą mapę