WSTĘP DEKLARACJI

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: szpitalpsychiatryczny.pl

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej www.szpitalpsychiatryczny.pl: 07.03.2018 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.03.2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

• brak informacji o formacie i rozmiarze dokumentu przy linku do pobrania dokumentu,

• brak okienka wyszukiwarki na stronie,

• obsługa strony internetowej możliwa przy pomocy klawiatury oraz myszki,

• „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo,

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu w ramach szeregu zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie ostatnich kilkunastu lat, zakresach rzeczowych uwzględniał aspekty osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach programów min RPO, cyklicznie, modernizował system IT w przedmiocie poprawy zapewnienia dostępności podmiotu publicznego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Element IT uwzględniany jest w planowanych zadaniach w tym inwestycyjnych oraz organizacyjnych mających wpływ na funkcjonalność. Powyższe jest przedmiotem planistycznym wieloletnich planów inwestycyjnych województwa dolnośląskiego o uwzględnienie których WSDNIPCH cyklicznie wnioskuje.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.06.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres e-mail sekretariat@szpitalpsychaitryczny.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 616 26 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych mieści się przy Alei Tysiąclecia 30 w Bolesławcu. Architektura budynków jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Specyfika Szpitala wyklucza pełną dostępność dla psa asystującego bądź psa przewodnika z wykluczeni wyłączone są teren i pomieszczenia ogólnodostępne.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od głównego wjazdu na teren szpitala. Brak jest toalet ogólnodostępnych dostępnych i dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością. są miejsca parkingowe wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W siedzibie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych nie jest dostępny tłumacz języka migowego Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 10 . Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu w części budynków zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne - dwa budynki tj Pawilon V oraz Pawilon X. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, nie zapewnia w budynkach informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, nie zapewnia (nie umożliwia, nie dopuszcza) wstępu do budynków osobie korzystającej z psa asystującego/psa przewodnika.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu w ramach szeregu zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie ostatnich kilkunastu lat, zakresach rzeczowych uwzględniał aspekty osób ze szczególnym potrzebami. W ramach programów min RPO, cyklicznie, likwidacji ulegały istniejące bariery architektoniczne występujące zarówno w obiektach jak i ich otoczeniu. Zapewnienie dostępności podmiotu publicznego dla osób ze szczególnymi potrzebami stanowi priorytet planowanych zadań inwestycyjnych oraz organizacyjnych mających wpływ na funkcjonalność obiektów i poszczególnych pomieszczeń. Powyższe jest przedmiotem planistycznym wieloletnich planów inwestycyjnych województwa dolnośląskiego o uwzględnienie których WSDNIPCH cyklicznie wnioskuje.

Plan działań w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej:

2023

PODMIOT

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

ul. Aleja Tysiąclecia 30,

59-700 Bolesławiec

tel.: 75 616 26 48

sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl

Adres strony internetowej:

www.szpitalpsychiatryczny.pl