Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń.

Komu dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • pacjentowi
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • uprawnionym organom i podmiotom
 • w razie śmierci pacjenta – osobie upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji (zgodnie z oświadczeniem pacjenta złożonym w historii choroby)

Formy udostępniana:

 • wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
 • wyciąg, odpis lub kopia
 • oryginał za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji


W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej” w sekretariacie szpitala.

Wnioski można pobrać:

 • w Sekcji Statystyki, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej
 • w sekretariacie
 • w składnicy akt
 • na oddziałach w sekretariatach medycznych szpitala
 • na stronie internetowej szpitala

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze: w sekretariacie szpitala w godz. 07:25–15:00 lub przesłać na adres szpitala.

Termin realizacji wniosku - do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wydawanie dokumentacji

Dokumentację medyczną (kopia, wyciąg, odpis,) wydaje się za okazaniem dokumentu tożsamości i dowodu wpłaty.

Dokumentację medyczną można odebrać osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta lub na życzenie wnioskodawcy przesłać przesyłką pocztową na koszt wnioskodawcy.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej w godz. 08:00–14:00, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Sekcji Statystyki, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej” sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:

Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym w szpitalu.

Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.

Masz pytania?

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Archiwum +48 571 306 430
Sekcja Statystyki, Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej: +48 571 306 322
Sekretariat: +48 571 306 317