Izba przyjęć

Lekarz koordynujący- Tomasz Piss

piel.oddziałowa- Małgorzata Kurkowska

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Izba przyjęć- +48 57 130 63 16

Lekarz dyżurny (po 15:00)- +48 57 130 64 07

Izba przyjęć - gab. lek.- +48 57 130 63 84

Izba przyjęć - lekarz dyż.- +48 57 130 63 70

Lekarz dyż. neurologi- +48 57 130 63 61

Lekarz dyż. Por. dzieci- +48 57 130 63 69

Procedura przyjęcia do Szpitala

  1. Izba przyjęć jest punktem przyjęć pacjentów zgłaszających się do szpitala, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
  2. Oddział neurologiczny posiada odrębny punkt przyjęć w oddziale gdzie przyjmowani są pacjenci skierowani do leczenia neurologicznego.
  3. Pacjenci zgłaszający się do przyjęcia w izbie przyjęć powinni posiadać: skierowanie do szpitala, dowód tożsamości, książeczkę ubezpieczeniową lub inny dokument stwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia.
  4. Lekarz izby przyjęć udziela świadczeń zdrowotnych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadkach nagłych i stanach zagrożenia życia. O ocenie stanu pacjenta decyduje lekarz dyżurny specjalista psychiatra.
  5. W przypadku gdy nie ma bezwzględnej konieczności hospitalizacji termin przyjęcia uzgadniany jest z pacjentem, który wpisywany jest na listę oczekujących.
  6. Przyjęcia planowe są realizowane z listy pacjentów oczekujących prowadzonej zgodnie z aktualnymi unormowaniami prawnymi.
  7. W przypadkach niezakwalifikowania pacjenta uprawnionego, ze skierowaniem wystawionym przez lekarza, do leczenia szpitalnego, lekarz dyżurny izby przyjęć udziela pacjentowi specjalistycznej porady ambulatoryjnej i określa dalsze postępowanie diagnostyczno-lecznicze.
  8. Pacjenci zakwalifikowani do umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym decyzją Urzędu Marszałkowskiego są przyjmowani zgodnie z listą oczekujących, po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem ZOL.

Wzór skierowania zgodny z rozporządzeniem MZ z dnia 13 lipca 2012 roku