Oddział Leczenia Uzależnień 7AB

kierownik oddziału - Katarzyna Rzeszowska

Dodatkowe informacje na temat oddziałów

Telefony:

Dyżurka Pielęgniarek (I piętro)- +48 57 130 63 48

Telefon dla pacjentów- +48 57 130 63 02

Kierownik oddziału - +48 57 130 64 20

ODDZIAŁ LECZENIA UZALEŻNIEŃ (OLU)

OLU jest oddziałem stacjonarnym, całodobowym.

Leczenie w OLU jest bezpłatne – przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone.

OLU w oparciu o profesjonalizm i zdobyte doświadczenie oferuje terapię uzależnień zarówno od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki), jak i od zachowań (hazard itd.) Za pracę Oddziału Leczenia Uzależnień - OLU odpowiada kierownik Katarzyna Rzeszowska .

Zespół terapeutyczny oddziału OLU to:

Katarzyna Rzeszowska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.

Bożena Pawłowska-certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Kamilla Szczygielska- pielęgniarka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Katarzyna Gałązka - pielęgniarka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Anna Wojciechowska-Padewska – psycholog ,specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Józef Kadulski- instruktor terapii uzależnień

Kontakt do terapeutów;- + 48 571306 394 lub 336

Kierownik OLU :- + 48571306420

Aby podjąć leczenie należy:

• wziąć skierowanie od lekarza

• skontaktować się z Oddziałem osobiście : telefonicznie pod nr 571306348 lub osobiście w Oddziale i ustalić termin przyjęcia

Warunki przyjęcia :

• do OLU przyjmowane są osoby dorosłe

• do OLU przyjmowane są osoby , które są w dobrym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego

• do OLU przyjmowane są osoby , które nie wymagają intensywnego leczenia chorób somatycznych i psychicznych

• do OLU przyjmowane są osoby z co najmniej 10-dniową abstynencją od alkoholu

• do OLU przyjmowane są osoby z abstynencją od środków psychoaktywnych. W przypadku podejrzeń o zażywanie środków psychoaktywnych lub leków przeprowadzone są testy na zawartość substancji w próbce moczu. Pozytywny wynik dyskwalifikuje z terapii.

• do OLU przyjmowane są osoby , które posiadają skierowanie od lekarza

• do OLU przyjmowane są osoby , które mają ustalony termin przyjęcia

• osoby , które ukończyły 60 lat oraz osoby z dysfunkcjami powinny zgłosić się w celu konsultacji i rozpatrzenia możliwości leczenia.

Podstawową metodą leczenia w OLU osób uzależnionych jest psychoterapia .

Czas pobytu w OLU jest wyznaczony przez realizowany podstawowy program terapeutyczny i trwa 42 dni. Integralnym elementem podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu jest Regulamin oddziału oraz Kontrakt Terapeutyczny.

Akceptacja postanowień Regulaminu oraz Kontraktu Terapeutycznego potwierdzana jest przez pacjenta własnoręcznym podpisem. Jest warunkiem podjęcia przez pacjenta terapii.

Każdy pacjent ma swojego osobistego terapeutę, który opracowuje jego Osobisty Plan Terapii.

Pacjenci w OLU uczestniczą w rozmaitych zajęciach terapeutycznych.

Pacjenci w OLU mają możliwość uczestniczenia w mitingach Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Hazardzistów oraz Anonimowych Narkomanów.

Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje:

1. Zawarcie kontraktu terapeutycznego.

2. Diagnozę problemową i opracowanie Osobistego Planu Terapii.

3. Pracę nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej.

4. Pracę nad głodem.

5. Pracę nad uzyskaniem wglądu w konsekwencje swojego czynnego uzależnienia .

6. Pracę nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia.

7. Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu.

8. Pracę nad zapobieganiem nawrotom choroby.

9. Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z grup samopomocowych. .

10. Przygotowanie programu dalszego leczenia.

W OLU odbywają się raz na 6 tygodni zajęcia edukacyjne dla członków rodzin pacjentów, zwane potocznie „spotkaniami rodzin”.Zajęcia te obejmują poradnictwo ukierunkowane na zwiększenie rozumienia uzależnienia, problemów rodziny osób uzależnionych od alkoholu oraz procesu trzeźwienia.

W OLU raz na dwa miesiące organizowane są Zjazdy Absolwentów , w których uczestniczą chętni pacjenci po ukończonym programie podstawowym psychoterapii uzależnienia . Celem Zjazdów jest monitorowanie efektów terapii oraz udzielanie wsparcia.

Absolwenci OLU mają możliwość korzystania z zajęć weekendowych w trakcie, w których pracują nad zwiększeniem umiejętności potrzebnych w trzeźwieniu . Zajęcia te są finansowane ze środków UMWD we Wrocławiu.

Wszystkie spotkania terapeutyczne są dla pacjenta i jego rodziny są bezpłatne.